Toezicht en verantwoording

De manier waarop Eemland Wonen wordt bestuurd en de Raad van Commissarissen toezicht houdt, staat beschreven in het Governancepaper. Het Governancepaper is een uitwerking van de Governancecode woningcorporaties 2015.

Voor de WNT-verantwoording verwijzen wij u naar de diverse jaarverslagen gepubliceerd onder Interessante publicaties.

Visitatie
Wij vinden het belangrijk om de keuzes te toetsen die wij maken ten aanzien van onze bedrijfsvoering en ons maatschappelijk presenteren. Elke vier jaar laten wij ons daarom visiteren. Visiteren is een middel om verantwoording af te leggen over ons maatschappelijk functioneren. De uitkomsten zijn meegenomen in onderstaande visitatierapporten.