Huurdersraad

Sinds mei 2008 heeft Eemland Wonen een actieve Huurdersraad. Huurdersraad Eemland is een onafhankelijke organisatie die de gezamenlijke belangen van de huurders behartigt. Al onze huurders worden automatisch en gratis lid van deze huurdersraad.

Huurdersraad Eemland is een actieve, betrokken organisatie met een open en transparant karakter. De Huurdersraad werkt nauw samen met onze directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Momenteel telt het bestuur drie bestuursleden.

Werkwijze
De bestuursleden van de Huurdersraad komen eens in de acht weken bij elkaar om te praten over zaken die voor huurders van belang zijn. Daarnaast heeft de Huurdersraad eenmaal per drie maanden overleg met onze directeur-bestuurder. Onderwerpen die regelmatig op de agenda terugkeren zijn:

  • begroting
  • de jaarlijkse huurverhoging
  • het jaarlijkse onderhoudsplan
  • de renovatie- en herstructureringsplannen
  • de verkoop van huurwoningen
  • het huurbeleidsplan
  • het beleid rond de directe woonomgeving en leefbaarheid in de buurten
  • ook participeert de Huurdersraad actief in het overleg met de gemeente Baarn over de prestatieafspraken, die zij mede ondertekenen.

Ledenvergadering
Om op de hoogte te blijven van wat er onder huurders speelt, organiseert de Huurdersraad eenmaal per jaar een ledenvergadering. U bent daar van harte welkom!
In contact komen met Huurdersraad Eemland? Ga dan naar de website van de Huurdersraad.

Huidig bestuurslid is:

  • dhr. C. van Essen

Vernieuwingstraject
Op dit moment zit de Huurdersraad in een vernieuwingstraject. Daarbij is de raad op zoek naar nieuwe vormen van huurdersparticipatie, die meer aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders. Tevens probeert de raad haar bestuur te versterken en vernieuwen, waarbij vooral ook jongere huurders gestimuleerd worden te participeren. In het vernieuwingstraject wordt de Huurdersraad bijgestaan door Adviesbureau Atrivé.

‘De Huurdersraad bestaat op dit moment uit één bestuurslid, maar dat mogen er best een paar meer zijn.’